Select Page

Нашиот тим

– Сократ Манчев (Претседател, Психолог, КБТ советник)

– Билјана Мицева (Социјален работник, Семеен советник)

– Елена Стојкова (Психолог)

– Бранко Атанасов (Агроном)

– Ѓорѓи Манчев (Оператор)

– Роберто Ников (Оператор)

– Ѓунајдин Шерифоски (Оператор)

– Димитрија Ѓорѓиев (Оператор)

 

Надворешни соработници:

– Љиља Танева (Психијатар со повеќегодишно искуство во адиктологија и КБТ советник)