Select Page

Што да очекувате

 

Што да очекувате во Тераписка заедница Покров?
1. Тераписки активности (групна, индивидуална, семејна психотерапија);
2. Работно – окупациона терапија;
3. Семинари, курсеви и обуки;
4. Спортски активности;
5. Активности во слободното време.