Select Page

Програма

 

Програмата е со времетраење од 18 месеци и се состои од следните фази:

– Фаза на адаптација,
– Фаза на интензивен третман (психолошка свесност, личен развој, социјализација),
– Фаза на ресоциализација,
– Фаза на реинтеграција (social network therapy).