Select Page

Основни правила

• Нема дроги и алкохол;
• Нема насилство и закани со насилство спрема другите и спрема персоналот;
• Нема сексуални односи;
• Нема самоволно оддалечување или излегување од ТЗ без дозвола од персоналот;

Заради непочитување на основните правила клиентот е должен да ја напушти тераписката заедница. После напуштањето на програмата персоналот нема никаква одговорност за неговата состојба.