Select Page

Зошто?

Моделот на тераписка заедница е базиран на современите методи за одвикнување од алкохол, дрога и хазард, вклучуваќи интегриран пристап на професионалните психотерапии: КБТ (когнитив-бихејвиор терапија), системска семејна психотерапија и методот на тераписка заедница.

Она по кое ние се разликуваме е развивањето на социјално претприемништво кое треба да поттикне позитивни општествени промени и социјална инклузија на сите клиенти кои целосно ќе ја завршат програмата.