Select Page

Програма за рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција

 

Во рамките на ИЗБОР е основана Тераписката заедница ПОКРОВ е основана заради огромната потреба од ваква институција во нашата држава и пошироко во регионот. Целна група се лица кои имаат проблем заради злоупотреба на дрога и алкохол и хазард.