Select Page

Програма за намалување на штети

 

Достапност до до стерилна опрема (игли и шприцеви), дезинфекциски средства, презервативи на интравенските корисници на дрога, Анонимно доброволно тестирање за ХИВ, Хеп. Б, Хеп. Ц., на интравенските корисници на дрога, Континуирани акции за отстранување на употребените игли и шприцеви и нивно безбедно складирање, Дијагноза интервенции и советување од страна на лекар и препраќање до соодветните медицински институции, Советодавна и советувалишна работа од страна на социјален работник заради остварување на право на здравствена заштита и социјална помош.