Select Page

Превентивни програми

 

Континуирана едукација за подигање на свеста кај целокупното население со цел превенција од употреба на дрога, обуки за антистигма програми, идентификација на групите со висок ризик, развивање на наставни програми за превенција од ХИВ, злоупотреба со дроги, алкохол и други психоактивни супстанци и нивна имплементација во основното и средно образование како составен дел на пошироките здравствено воспитни активности во училиштата.